میزان صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌های حاصل از بهره‌گیری از سرویس ویدئو کنفرانس شوکا

  • تعداد نفر جلسه شرکت کننده در جلسه مجازی
  • بهره‌وری نیروی کار (روزکاری)(نمایش در گزارش کامل بهره‌وری)
    میزان کاهش مصرف سوخت (لیتر)(نمایش در گزارش کامل بهره‌وری)
    جلوگیری از آلودگی هوا (تن گازهای آلاینده)(نمایش در گزارش کامل بهره‌وری)