میزان صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌های حاصل از بهره‌گیری از سرویس ویدئو کنفرانس شوکا

  • تعداد نفر جلسه شرکت کننده در جلسه مجازی
  • بهره‌وری نیروی کار (روزکاری) (نمایش در گزارش کامل بهره‌وری)
    میزان کاهش مصرف سوخت (لیتر) (نمایش در گزارش کامل بهره‌وری)
    جلوگیری از آلودگی هوا (تن گازهای آلاینده) (نمایش در گزارش کامل بهره‌وری)