کاربرد های ویدئو کنفرانس در بانکداری

1- مدیریت جامع و مستمر در بانک ها با استفاده از فناوری ویدئو کنفرانس تعداد شعب یک بانک، سرپرستی‌ها، مدیران شعب و کارمندان را در نظر بگیرید. مدیریت واحد و ملاقات عمومی با این حجم از گستردگی امری غیرممکن به نظر می‌رسد. شاید متعجب شوید اگر بدانید دریکی از بانک‌های ایران این هماهنگی میان تمامی…